Anasayfa Tüzük
Turizm Taşımacıları Derneği Tüzüğü PDF Yazdır

DERNEGİN MERKEZİ VE ÇALIŞMA YERİ

MADDE-1   DERNEĞİN ADI ÇALIŞMA YERİ


ADI                   : Turizm Taşımacıları Derneği
MERKEZİ          : İstanbul
ÇALIŞMA YERİ : Ergenekon Mah Ölçek Sk No:121 Zemin D 1 Harbiye İSTANBUL

MADDE-2  DERNEĞİN AMACI VE DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI

a) DERNEĞİN AMACI

Derneğimiz üyeleri Türkiye Seyahat Acentelerinin yurtdışından ülkemize getirdikleri turistleri ülkemizin tarihi,kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması konaklama, dinlenme, sağlık, spor ve dini seyahat amacı ile;

 • Ülkemiz sınırları içinde organize ettikleri turlarla ilgili olarak,  havalimanları, deniz limanları ve sınır kapılarından organizasyonun başlangıç ve bitimine kadar tüm karayolu ulaşımlarını ve hizmet araçlarını temin eden işletmeler ve şirketlerdir.
 • Üyelerimiz ayrıca Türkiye Seyahat Acentelerinin Organizasyonunda Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dışında düzenledikleri gezi konaklama yeme içme dinlenme, sağlık spor, dini seyahat, Firmaların kongre,bayi toplantısı,panel ve tüm gezilerinde karayolu ulaşımı ve araç hizmeti vermektedir.
 • Derneğimizin kuruluş amacı siyasi bir gaye gütmeksizin üyelerimiz arasında sosyal ve mesleki dayanışmayı sağlamak.
  Dernek üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek, bununla ilgili gerekli tedbirleri almak ve meslek ahlak kurallarını tespit etmek.
 • Taşımacılık faaliyetinde bulunan araçların turist taşımaya uygun olup olmadığını tespit  etmek ve   araç kategorilerine göre üyelerin ve konu ile ilgili kuruluşların  öneri ve istekleri doğrultusunda taşımacılıkta kullanılan araçlara standart getirmek ve uygunluğunu belgelemek.
 • Taşımacılık sektöründe çalışan şoför ve yardımcı personelin eğitilmesi için meslek içi eğitim amaçlı kurslar açmak, Bununla ilgili olarak T.C Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı’ndan İlgili Kara Ulaştırması konusunda eğitim veren Üniversitelerden, Türsab’tan , Turizm Rehberleri Meslek odalarından ve birliklerinden  eğitim desteği almak ve yetiştirilen elemanlara meslek sertifikası vermek.
 • Turizm taşımacılığında karşılaşılan sorunları  tespit  etmek ve çözümler üretmek.
 • Türk turizm endüstrisinin alt sektörlerinden olan Turizm taşımacılık sektörünü İlgili Bakanlıklar,Valilikler Belediyeler,İl trafik Koordinasyon kurulu ve komisyonları İl Trafik Müdürlükleri İl Trafik Komisyonları ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği nezdinde Temsil etmek.

b) DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI

Dernek bu amacına ulaşabilmek için:

 1. Havalimanları , Otogarlar, Şehirlerarası ve uluslar arası terminallerde otopark çalıştırabilir. Mesleki danışma ve kiralama büroları açabilir.
 2. Kiralama ve satın alma yolu ile akaryakıt istasyonu çalıştırabilir.
 3. Satın alma ve kiralama yolu ile dernek adına gayrimenkul ve muhtelif marka ve modellerde araçlar edinebilir Bu araçlar ve gayri menkuller‘de   üyelerin öncelikli yararlanmasına yönelik tahsis, kiralama, organizasyonunu gerçekleştirir. satın alınan veya kiralanan tesislerin üyeler ve halkın kullanımı için gerekli düzenlemeleri yapar.
 4. Tahsis, kiralama, organizasyonu gerçekleştirir. Satın alınan araçların ve tesislerin üyeler ve halkın kullanımı için gerekli düzenlemeleri yapar.
 5. Üyeler arasında bilimsel mesleki ve sosyal bağlantılar kurmak maddi ve manevi dayanışmayı arttırarak  üyeler arasında mesleki alışverişleri düzenler.
 6. Üyelerin mesleki güvencelerini sağlamak için çalışmalarda bulunur.
 7. Üyelerinin mesleki eğitimleri ile ilgili sektörde çalışan şoför ve büro elemanlarının  eğitimleri ile ilgili kurslar ve seminerler düzenlemek konu ile ilgili yayınlarda bulunmak.
 8. Derneğimiz amacına ulaşabilmesi için yeni çalışma alanları bulmak ve uygulamak.
 9. Üyeler arasında bütünlüğü sağlamak için toplantı eğitim gezisi ve seminer düzenlemek.
 10. Türk Otomotiv sektöründe üretici firmalar ile işbirliği yaparak turizm taşımacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu tipte ve standartta araçların üretilmesi için girişimlerde ve önerilerde bulunmak.
 11. Seyahat Acentesi ve taşıyıcı derneğimiz üyesi arasında yapılan taşıma  taahhüt’ü ; araç arızası,ihmal,kusur,ve taşıma sözleşmesinde taraflar arasında varılan anlaşmada ihtilaftan mütevellit aracın tura devam edemeyeceği durumlarda ilgili seyahat acentesinin yazılı müracaatı sonucunda turun devamı için gerekli araç dernekçe karşılanır.
 12. T.C Ulaştırma Bakanlığı, T.C. Turizm  Bakanlığı  ve Turizm Seyahat Acenteleri Birliği  tarafından uygulanan ülke turizm politikalarına uygun kararlar alıp üyelerin uygulamasını sağlamak.
 13. T.C Ulaştırma Bakanlığı nezdinde turizm taşımacılık sektörünün tanınmasını sağlamak Turizm Taşımacılığı ile ilgili yurtiçi ve uluslar arası turist taşıma yönetmeliği çıkarılması ve bu konu ile ilgili firma ve kuruluşların işletme belgesi ile belgelendirilmeleri ve konu ile ilgili yasal düzenlemeler yapılması bu konuda T.C Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
 14. Dernek üyeleri arasında tesanüdü sağlar, aralarında çıkabilecek ihtilaflarda arabuluculuk yapar. Derneğin amacına aykırı düşebilecek işlem ve eylemleri Yönetim Kurulunca uygun görülecek esaslar içinde önlemeğe çalışır, gerekli tedbirleri alır.
 15. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sektöreldernekler ve kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir.
 16. Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş dernek ya da federasyonlara üye olabilir, gereğinde katıldıklarından ayrılır.
 17. Dernek, ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Uluslararası sektörel entegrasyonu, özellikle AB’ye sektörel entegrasyonu sağlamak ve bölgesel, yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirmek  amacıyla çalışmalar yapar.
 18. Derneğin yapacağı faaliyetler ve hizmetler iç yönetmeliklerle düzenlenir.
 19. Bu yönetmelikler Genel  kurulun kabulü ile yürürlüğe girer. Yönetmelikler genel kurul onayından geçene kadar yönetim kurulu kararı ile yukarıdaki hususların gerçekleştirilmesine çalışılır.

MADDE-3    : DERNEĞİN KURUCULARI

Kurucu Üyelerin adları ve adresleri

Tablo 1

ADI SOYADI UYRUĞU DOĞUM YERİ DOĞUM YILI MESLEĞİ
S. Ali Özdamar TC Gerede 1959 İşletmeci
Mümtaz ER TC Ankara 1957 İşletmeci
F.Nurhayat ÖZKAYMAK TC İstanbul 1965 İşletmeci
Cengiz DİNÇ TC Çatalca 1963 İşletmeci
Mehmet AK TC Gerede 1964 İşletmeci
İrfan ONUR TC Trabzon 1949 İşletmeci
Namık K.Engin BAŞARAN TC İstanbul 1953 İşletmeci
M.Engin SEZEN TC İstanbul 1957 İşletmeci

MADDE-4 : DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI


Derneğin Asil ve Onursal üye olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a) ASİL  ÜYELER

Üyeler Turizm Taşımacılık faaliyetinde bulunan şirket ve işletmelerle T.C sınırları içinde Ticaret Odalarına kayıtlı tüzel kişilikli firma ve kuruluşların
sahipleri ile ; firmayı  temsil  etmeye yetkili kılınmış sorumlu müdürleri bu konuda faaliyet gösteren seyahat acentesi ve sahipleri belirtilen şartlarda uyan medeni hakları kısıtlanmamış Dernekler kanununda belirlenen dernek üyesi olmaya mani hali olmayanlar üye olabilir.

b) ONURSAL ÜYELER

Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için maddi ve manevi yardımlarda bulunan kişilere onursal üyelik verilebilir.

MADDE-5  : DERNEĞE ÜYE KABUL EDİLME VE ÜYELİK HAKLARI

 

 • Derneğe üye olmak isteyenler dernek tüzüğündeki üyelik şartlarına uygun kişilerin derneğin üye girişi ve taahhüt beyannamelerini doldurup imzalayarak üye kayıt formunu kurucu veya dernek üyelerinden iki tanesine imza ettirir.
 • Bu üye kayıt formu dernek ilan levhasında 15 gün asılı kaldıktan sonra Yönetim kurulu kararına sunulur Üyelik toplam 30 gün içerisinde karara bağlanır ret kararı halinde yönetim kurulu sebep göstermek zorundadır.
 • Üyeliğin kabulü halinde Tüzel kişiliği ve adı  üye kayıt defterine işlenir.
 • Asil Üyeler Giriş aidatı olarak 120.( Yüz Yirmi YTL ) ve yıllık aidat olarak 120.YTL
 • Ödemek zorundadır.
 • Aidat ödeme seklini yönetim kurulu belirler genel kurul kararı olmadan üyelik şartları giriş ve yıllık aidat değiştirilemez. Onursal Üyeler aidat ödemezler.

MADDE-6   : ÜYELİK HAKLARI

Her üyenin genel kurulda 1 Oy Hakkı vardır Üye oyunu bizzat kullanabildiği gibi noter tasdik’li yetki belgesi ile vekil tayin edebilir. Temsil en vekil olan genel kurulda oy kullanabilir. Olağanüstü genel kurulda vekil oy kullanamaz.

MADDE-7  : ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE ÇIKARILMA


Her üye kendi rızası ile dilediği anda dernek yönetim kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekte üyelikten ayrılmış sayılır.
Dernek Tüzüğüne, yönetim kurulu kararlarına ve yönetmeliklere uymayanlar ve dernek menfaatine aykırı  huzur bozucu söz ve davranışlarda bulunanlar derneğin amacına uygun faaliyette bulunduğu iştigal konusu faaliyeti bırakanlar yönetim kurulu ve Denetim Kurulunun müştereken alacağı  kararlar ile üyelikten çıkarılır.

MADDE-8  :  DERNEGİN ORGANLARI

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu
 • Onur ve Disiplin Kurulu

MADDE-9   : GENEL KURUL

 • Genel Kurul Asil ve Fahri üye olmak üzere bir üyeden teşekkül eder Üye olan her işletmenin göndereceği birer sahip veya Genel Kurulda işletmesini temsil etmek üzere yetkili kılınmış sorumlu müdürler, seçme ve seçilme hakkı olan , giriş ve yıllık aidatını ödemiş asil üyelerden oluşur.
 • Dernek Yönetim Kurulunun uygun görerek derneğe üye olarak kaydına karar verilmiş ancak genel kurula seçme ve seçilme hakkı olmaksızın katılma yetkisine sahip kişi ve kuruluşlarda fahri üyeler gurubunu oluşturur. Onur üyelerinin seçme ve seçilme hakkı vardır.
 • Genel Kurul,  dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı  bulunan üyelerini en az 15 gün önceden ; Günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek  ve taahhütlü bir mektupla üyelere haber verilmek  suretiyle  toplantıya çağrılır.
 • Genel Kurul toplantısı , toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Genel Kurul 2 yılda bir Şubat Ayında toplanır ayrıca Genel Kurul; Yönetim kurulu tarafından veya salt çoğunlukla üyeler tarafından resmen olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
 • Üyeler tarafından yapılacak olağanüstü çağrının noter kanalı ile yapılması şarttır. Olağanüstü
 • Toplantılara işletmeleri temsil‘en asil üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması şarttır.
 • Duyurusu yapılan Genel Kurul veya Olağanüstü Genel  Kurul  en az iki ay içinde yapılır,
 • Erteleme 1 defadan fazla olamaz. İkinci toplantıya katılımda yarıdan bir fazlası mecburiyeti aranmaz. İki toplantı arasında bırakılacak zaman 1 Haftadan az olamaz Toplantıda kararlar mevcut üyelerin ve temsilcilerin çoğunluğu ile alınır.
 • Olağanüstü toplantı yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin yarıdan bir fazlasını yazılı isteği ile olağanüstü toplanır Dernek Yönetim Kurulu, Denetim kurulunun veya üyelerin yarıdan bir fazlasının yazılı isteği ile toplantıya çağırmazsa
 • Denetim Kurulunun veya toplantı isteyen üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk  Hakimi Duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti toplantıya çağırmakla görevlendirebilir.

MADDE-10  TOPLANTI YAPILIŞ USULU

 • Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 • Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 • Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 • Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 • Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 • Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır.
Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan
ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin
üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 • Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.

MADDE-11   GENEL KURULUN GÖREVLERİ

 • Dernek Organlarının seçilmesi
 • Dernek Hesaplarının incelemek ,Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nu ibra etmek.
 • Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak.
 • Genel Kurul üyelerinin onda biri tarafından görüşülmesi veya gündemden çıkarılması istenen konuları görüşmek gündeme alınan maddeleri karara bağlamak.
 • Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek.
 • Üye Kayıt ücreti ve aidat miktarını tespit etmek.
 • Dernek İç tüzüğü  ve öngörülen meslek ile ilgili yönetmelikleri kabul etmek gerekli düzenlemeleri yapmak veya değiştirmek.
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen yada değiştirilerek kabul edilmesi.
 • Dernek için  gerekli taşınmaz malların ve demirbaşların  satın alınması kiralanması veya mevcut dernek adına kayıtlı malların satılması için yönetim kuruluna yetki vermek.
 • Derneğin Ulusal ve uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması ya da ayrılması,ilgili karar almak ve yönetim kuruluna yetki vermek.
 • Derneğin Yurt İçinde gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek  amacıyla şube ve temsilcilik açılabilmesi. ve yönetim kuruluna yetki verilmesi, şubelerin genel kurula katılma şartlarının  düzenlenmesi.
 • Derneğin üye olarak federasyonlara katılması veya ayrılması, kurulmuş federasyonlara
 • Derneği temsil edecek üyeleri seçmesi
 • Yönetim kurulunun üyelikten çıkarılma kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirince nedenin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin itirazlarının incelenip karara bağlamak
 • Kanunların ve dernek tüzüğünün öngördüğü diğer işleri yapmak
 • Derneğin fesih edilmesi

MADDE-12  YÖNETİM KURULU

 • Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri tarafından gizli oyla seçeceği 9 kişiden Teşekkül eder. Ayrıca yönetim kuruluna 5 yedek üye seçilir.Asil üyelerden birinin istifa etmesi üzerine ilk yedek üyenin göreve çağrılması zorunludur.
 • Yönetim Kurulu üye sayısı istifalar sebebi ile yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşer ise  Genel Kurulun, mevcut Yönetim Kurulu, ve Denetim Kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılması zorunludur.
 • Seçilen 9 Üye kendi aralarında 1 Başkan , 1 Başkan Yardımcısı ,1 Sekreter ve 1 Muhasip seçer.
 • Dernek Başkanı Genel Kurulunun seçtiği Yönetim Kurulu arasından seçilir.
 • Adaylar arasında en çok oy alan seçilmiş sayılır.
 • Dernek başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde yapılacak ilk genel kurula kadar seçilen başkan yardımcısı bu görevi yürütür.
 • Görev süresi 2 yıldır.

MADDE-13   YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

 • Yönetim Kurulu Genel Kurulun kendi üyeleri tarafından Derneğin çalışma programını , bütçesini  hazırlamak ve genel kurula sunmak.
 • Genel Kurulda alınacak kararları uygulamak.
 • Yönetim Kurulu ekseriyeti tarafından görüşülmesi istenen konuları gündeme alarak karara bağlamak.
 • Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 • Dernek Tüzüğü ‘nün  ve kanunların verdiği iş ve diğer işleri yapmak.
 • Dernek  şubelerinin ve Temsilcilikler in Yurtiçinde veya kanuni prosedüre riayetle yurt dışında açılması için Genel Kurula teklifte bulunmak.
 • Yurtiçi ve yurtdışı şubelere ve temsilciliklere gerekli elemanları seçerek özlük haklarını tespit ve tayin etmek.
 • Amaçları gerçekleştirmek için idari teknik, mali,ve hukuki uzmanlar atamak gerektiğinde azletmek.
 • Derneğin faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için ekonomik koşullardaki değişmelere paralel olarak, üyelik giriş ve yıllık aidatlarını saptamak üzere Genel Kurula teklifte bulunmak.
 • Giriş Aidatları ve yapılan yardım ve bağışları bir fonda toplamak.
 • Meslek komitesi kurmak.
 • Turizm Taşımacılık Faaliyeti ile ilgili belge vermek.
 • Tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla, Dernek için yönetmelikler ve iç tüzükler hazırlayıp genel kurul onayına sunmak.
 • Yönetim Kurulunca alınacak kararlara yahut Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyeleri olayın vasıf ve mahiyetine göre uyarmak.ve disiplin kurulunu göreve davet etmek.
 • T.C Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından kar amacı gütmeksizin yurtiçinde düzenlenecek turların organizasyonuna araç vermek.

MADDE-14  YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR ALMA USULÜ

Mutad Yönetim Kurulu toplantılarının arası 15 Günü geçmemek kaydı ile dernek merkezinde toplanır Alınacak bütün kararlar için oy çokluğu gereklidir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 oy sayılır. Oylamalar açık veya gizli yapılabilir.

MADDE-15  YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ

BAŞKAN: Derneği bütün işlerde dışa karşı temsil eder. Yönetim ve genel Kurulda karara bağlanmış idari tasarruflarda sekreter, mali konularda Muhasip ile birlikte derneği yükümlülük altına sokan bütün belgeleri imzalar. Başkanın bulunmayacağı yönetim kurulu toplantısı için  en az 3 saat önceden özürünü faks mesajı ile dernek merkezine bildirmesi durumunda yetkilerini başkan yardımcısına devretmiş olur.

BAŞKAN YARDIMCISI: Başkan yardımcısı,başkanın bulunmadığı hallerde başkan ile aynı yetkilere sahiptir. Bu yetkisini  kullanabilmesi için beraberinde yönetim kurulundan en aza iki üyenin bulunma mecburiyeti vardır.

SEKRETER: Derneğin yazışmalarından sorumludur. Yönetim Kurulu zabıt karar zabıtları ile derneğin defterini en iyi şekilde tutar. Derneğin tüm yazışmalarında sekreterin imzasının bulunması  mecburiyeti vardır.

MUHASİP: Derneğin muhasebe işlerinden sorumludur bunları kanun nizam içinde tutar harcamaları imzalar  tahsilattan sorumludur. Banka hesap işlerinde başkandan sonra ikinci derecede imza yetkisine sahiptir. Dernek lokallerinde bulunan demirbaş eşya ve malzemelerin bakım ve muhafazasından sorumludur.

MADDE-16   DENETİM KURULU SEÇİMİ VE GÖREVLERİ

 • Denetim kurulu 3 asil ve 2 yedek üyeden meydana gelmek üzere Genel Kurulca seçilir.
 • Seçilen asil denetim kurulu üyeleri kendi aralarında denetim kurulu başkanını seçerler.
 • Denetim Kurulu Dernek Tüzüğünde tespit edilen gelir, gider hesaplarını ve gerekli konulardaki kontrolü yapar. Bu denetimler altı ayı geçmeden aralıklarla yapılır.
 • Denetleme sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunulur.
 • Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini araştırır.
 • Dernek İşlerinin mevzuat esasları dernek tüzüğüne göre yürütülüp yürütülmediğini araştırmak.
 • Derneğin işlemlerini ve hesaplarını kontrol etmek.
 • Derneğin iki yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek.

 

MADDE -17   ONUR KURULU VE DİSİPLİN KURULU


Dernek Yönetim Kuruluna DERNEK tüzüğüne ilgili kanunlara ve yönetmeliklere , mesleki ahlak ve çalışma prensiplerine aykırı hareketlerden dolayı  yapılan şikayet  dosyaları hakkında inceleme yapar ve sonuçları bir karar halinde Yönetim Kuruluna  iletir. Onur kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin dernek tarafından bir yönetmelik gereğince disiplin cezaları verilmesini Yönetim Kuruluna teklif eder.

MADDE -18   ONUR KURULU VE DİSİPLİN KURULULUN GÖREVLERİ

Disiplin Kurulunun Görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 • Turizm Taşımacılığı işletmeciliği vakar ve haysiyetine  uymayan hareketlerde ve haksız rekabette bulunanlar, Meslek Ahlak Kuralları ve Meslek İlkelerine   Dernek Tüzüğüne  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine Uymayan aykırı davran Dernek Üyeleri hakkında Yönetim Kurulu’nun istemi ile soruşturmak yapmak.
 • Soruşturma sonucunda  verecekleri kararların uygulanması teklifi ile Yönetim Kuruluna bildirmek.

MADDE –19  DERNEĞİN GELİRLERİ

Üye Aidatları: Bunlar, yıllık ve giriş aidatları olmak üzere ikiye ayrılır.

Giriş aidatı...................: 240 TL
Yıllık aidat...................: 240 TL

Yapılan yayınların gelirleri, Mal varlığından elde edilen gelirler, Tertiplenen Piyango, Balo, Konser ve yemek, kokteyl gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.
Özel ve tüzel kişilerden bağış ve yardımları Bağış veya veraset yolu ile derneğe intikal eden taşınmaz malların satılması veya kiralanması yolu ile elde edilecek gelirler.

MADDE- 20  GELİRLERDE USUL

 • Dernek gelirleri alındı belgesi ile yapılır.Bu belgelerin resmi olanı kullanılır.
 • En büyük mülki amire onaylatılarak özel bakılı alındı belgesi kullanılır.
 • Bu özel belgeler resmi belge sağlandığında değiştirilir. Alındı belgesinde ödemede bulunan kişinin açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış  ve aidat toplayacak kişi ve kişileri Yönetim Kurulu bir kararla belirtir. Bu karar en büyük mülki amire tescil ettirilir.

MADDE-21  DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

 • Üye Kayıt Defteri
 • Karar Defteri
 • Gelen/Giden Evrak Defteri
 • Gelir Gider Defteri
 • Bütçe Kesin Hesap ve bilanço Defteri
 • Demirbaş Defteri

Tutulacak Defterlerin noter tasdiki yapılır.

MADDE-22  DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernek iç yönetim yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesine ilişkin olarak belirlenen organların görevlerinin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi iş yürütümü  bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülebilmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi ve üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının en iyi bir biçimde uygulamaya konulması ayrıca dernek gelirlerinin toplanması giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yöntemin belirlenmesi etkinlik özelliklerinin sosyal yardımlar ve be benzeri konularda uzman eleman raporlarına dayanarak objektif ölçüler değerler getirmesi bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için Genel Kurul kararından geçmek suretiyle iç yönetmelikler ve yönergeler yayınlamak suretiyle sağlanır.

MADDE-23   DERNEĞİN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Bu ana tüzüğün değiştirilebilmesi veya tüzüğe madde eklenmesi için gündemin yapılacak olağan yada olağanüstü  toplantıdan 15 gün önceden 1 yerel gazetede duyurulması gerekmektedir.

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği Genel Kurul toplantısında  hazır bulunan üyelerin üçte 2 çoğunluğun 1 fazlası  oyları ile olur.

MADDE-24   DERNEĞİN FESHİ

 • Derneğin Feshi Yönetim Kurulunun gerekli görmesi ve ana tüzükteki hükümler çerçevesinde toplanacak Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yapılabilir.bu kararı verebilecek olağanüstü genel kurul toplantısına derneğe kayıtlı ve üyelik aidatını  aksatmadan ödeyen asil üye sayısının üçte  2 çoğunluğun  toplantıda hazır bulunması zorunludur.
 • Fesih kararı toplantıda hazır bulunan üyelerin 3/2 sinin  oyu ile alınır  ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise  tüzük hükümlerine göre Genel kurul ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusunu görüşebilir derneğin feshi Yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde  mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir.Derneğin feshi durumunda üyelerden seçilecek bir kurul aracılığı ile  işlem yapılır.fesih sonucunda kalan nakit,taşınır veya taşınmaz mallar ile diğer kıymetler aynı amaçlı bir derneğe devredilir.Fesih kurulu en az 5 kişiden oluşur.

SON  HÜKÜMLER

MADDE-25 İşbu tüzükte yazılı bulunmayan hükümler için 2908 ve 5231 sayılı Dernekler Kanununun  emredici hükümleri uygulanır.

MADDE-26
İşbu Tüzük onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


GEÇİCİ MADDE


MADDE-1 İş Bu Tüzüğün onay tarihine kadar Derneği Kurucu üyeler temsil eder.


S.Ali ÖZDAMAR      Ö.Mümtaz ER     F. Nurhayat  ÖZKAYMAK       Cengiz DİNÇ      


Mehmet  AK            İrfan ONUR           Namık K. Engin BAŞARAN     M. Engin SEZEN