Anasayfa Haberler 24.03.2018 Tarihinde Genel Kurulda kabul edilen TÜZÜK
24.03.2018 Tarihinde Genel Kurulda kabul edilen TÜZÜK e-Posta
Nusret Ertürk tarafından yazıldı.   

 

TURİZM TAŞIMACILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Turizm Taşımacıları Derneği dir. Derneğin kısaltılmış adı “TTDER”dir.

Derneğin merkezi: Yavuz Selim Mah yavuz Selim Cad No:18 Azim İş Mrkz
Kat.3 D.2.B Esenler İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır
.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-
Derneğin amacı; Dernek, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun öngördüğü mesleki saygınlık, mesleki yeterlilik ve mali yeterlilik hükümlerine uygun olarak, uluslararası ve yurtiçi karayolu yolcu taşıma faaliyetlerinden olan , grup, arızi ve turizm taşımacılığını Türkiye’de ve uluslararası alanda geliştirme amacıyla kurulmuştur.

Dernek, Karayolu Yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren arızi grup ve turizm yolcu taşıma faaliyetini sürdüren işletmeler arasında mesleki dayanışma ve işbirliğini arttırmak, yurt içinde ve yurt dışında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde sektörü temsil etmek amacındadır.

1. Kent içi, şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığında sektörün çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak, temsil etmek, sorunlarını ilgili makamlar nezdinde dile getirmek, görüş ve öneri sunmak.

2. Sektör ve kamu kurumları arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
Dernek üyeleri arasında teknoloji kullanımı çalışmalarını özendirmek, teşvik etmek, desteklemek; konuyla ilgili taraflar arasında işbirliğini sağlamak, Karayolu Taşıma mevzuatı kapsamında ,bilgilendirme,mesleki tazeleme eğitim etkinlikleri düzenlemek ve ilgili kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

3. Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarını karşılamak, hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek ve desteklemek, mesleki sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

4. Üyeleri arasında maddi ve manevi yönden dayanışma, yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak, mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve ortak mesleki bilinç oluşturulmasına katkıda bulunmak,

5. Karayolu yolcu taşımacılığı özellikle turizm taşımaları konusunda, sektörün, gelişmesi, güçlü, güvenli ve etkili bir şekilde yolcu taşıma falliyetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere ortak bir platform oluşturmak, teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak,üyelerine bu konularda destek vermek ve yardımcı olmak, üyelerinin, mesleki bilgi ve birikimlerini, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

6. Karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe uluslararası uygulama ve gelişmeleri takip ederek Türkiye’deki uygulamalarıyla karşılaştırmak, raporlaştırmak,uygulanabilir ve sürdürülebilir olanları sektörün kullanımına sunmak. Sektörde yaşanan sorun ve aksaklıkların, yetersizliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yürütmek ve sektörde yeniliklerin uygulanmasını sağlamak.

7. Karayolu Yolcu taşımacılığı konusundaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve iyi uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, üyelerini, yetkili mercileri ve kamuoyunu bu konularda bilgilendirmek.

8. Sektörde kullanılabilecek Bilgi ve teknoloji transferi yapmak.
Karayolu Taşıma Kanunu ve mevzuatı konusunda sektörü ve kamuoyunu bilgilendirmek. Uygulanan mevzuat konusunda mevzuatın iyileştirilmesi için öneriler geliştirmek, Bu konuda Üniversiteler uzman akademisyenlerle işbirliği yaparak bilimsel raporlar hazırlamak,organizasyonlar düzenlemek, düzenlettirmek veya düzenlenen organizasyonlara katılım sağlamak,

9. Sektörün etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde çalışabilmesi taşıtların
verimli, kullanılması ve işletme operasyonlarının akıllı sistemlerle
yönetilmesini sağlamak.

10. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin Mali yönetim, iç kontrol, mali kontrol, iç denetim, dış denetim, bütçe, harcama mevzuatı, performans yönetimi, performans esaslı bütçeleme, stratejik planlama, risk yönetimi, denetim standartları ve meslek ahlak kuralları, denetim türleri ve yöntemleri gibi konularda mesleki ve bilimsel nitelikli çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konulardaki ulusal ve uluslararası çalışma ve yayınları izlemek, üyelerinin ve kamuoyunun bilgisine sunmak, gerekli görülenleri yayımlamak, üyelerinin bu alanlardaki fikri çalışmalarını teşvik etmek.

11. Turizm taşımacılığı sektörünün, itibar ve saygınlığının korunması,
sektörün varlığı ve gelişimi için çalışmalar yapılması, , mesleki
faaliyetlerin ulusal ve uluslararası standartları ve etik kurallar ile ilgili
hukuk kuralları doğrultusunda etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli
her türlü çalışmayı yürütmek.

12. Turizm taşımacılığı sektörünün mesleki standart, ahlak kuralları, gelenek
ve ilkelerinin korunması,geliştirilmesi, Sektörel bellek ve arşiv oluşturulması konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak, katkıda bulunmak.

13. Karayolu Yolcu taşımacılığında kaçak ve mevzuata uygun olmayan taşımacılığın önlenmesi amacıyla, işletme taşıt ve yol denetim faaliyetlerinin etkili bir şekilde icra edilebilmesini sağlamak. Bu amaca yönelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, modern denetim uygulama ve metotlarının sektörde ve kamu ayağında benimsenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmek ve bu konuda yetkili mercilerle işbirliği yapmak.

14. Üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve iyileştirilmesi, faaliyetinin geliştirilmesi, sorunlarının çözümü için, üyelerini ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek, kamuoyu oluşturmak ve gereken diğer her türlü girişimde bulunmak.

15. Turizm taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı sektörünün tanıtımı amacıyla sanatsal ve kültürel faaliyetler etkinlik, yapmak, yaptırmak veya desteklemek, mesleğinin tanıtımı özendirilmesi, amaçlı reklam filmi, kamu spotu çekimlerinin yapmak, yaptırmak veya desteklemek.

16. Karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren derneğimiz üyeleri arasında, sektörel sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları

Derneğin amacı doğrultusundaki aşağıda belirtilen husular derneğin faaliyet alanı kapsamındadır.

1. T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde; sektörü ilgilendiren konularda girişimlerde bulunur, görüş bildirir ve yapılacak yasal düzenlemelerde, mesleki fayda ve yeknesaklığı temin amacıyla uygulamalarda yardımcı olur.

2. Ulusal ve Uluslararası Karayolu yolcu,Taşımacılığı konusunda çalışan vasıtaların kullanılışına ve geliştirilmesine ait lüzumlu bilimsel ve teknik araştırmalar yapar. Türk otomotiv sektörünün üretici firmalar ile işbirliği yaparak karayolu yolcu taşımacılığı sektörünün ihtiyaç duyduğu tipte ve standartta araçların üretilmesiiçin girişimlerde ve önerilerde bulunur.

3. Dernek üyeleri arasında tesanüdü sağlar, aralarında çıkabilecek ihtilaflarda arabuluculuk yapar. Derneğin amacına aykırı düşebilecek işlem ve eylemleri Yönetim Kurulunca uygun görülecek esaslar içinde önlemeğe çalışır, gerekli tedbirleri alır.

4. Uluslararası ve ulusal karayolu grup arızi ve turizm taşımacılığı yapmak üzere yeni kurulan firma ve şirketlerin,4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümlerine uygun taşıma faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak, İşletmeleri yetki belgesi almaları konusunda teşvik etmek.
Karayolu ile yapılan yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı hakkında. Yürürlükteki, kanun, yönetmelikler, genelgeler ve yetki belgeleri hakkında sektörü ve kamuoyunu bilgilendirmek.
Yolcu hakları konusunda yolcuları ve kamuoyuna bilgi vermek.

5. Uluslararası ve yurtiçi karayolu grup arızi ve turizm taşımacılığı ile ilgili; Dünyadaki kuruluşların,işletmelerin çalışmalarını takip ve bu sahadaki gelişmelerin ülke yararına olanlarını tespit ve tercih eder. Tüm çağdaş ve teknolojik gelişmeleri ülkemizde sektörde uygulanabilir hale getirici tedbirler alır alınması için çalışmalar yürütür. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar,sonuçlarını kamuoyu ve üyeleriyle paylaşır.

6. Ulusal ve Uluslararası karayolu taşımacılığı ile ilgili mevzuatı, sektörel yayınları güncel olarak takip ederek, üyelerine duyurur.

7. Gereğinde, uluslararası karayolu taşımacılığı ile ilgili her seviyede, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsilci bulundurur, bu makamlar karşısında üyelerini temsil eder.

8. Derneği ve dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olur, davalar açar, müdahil sıfatı ile katılır, icra takipleri yapar ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil nasp ve tayin eder. Karayolu Yolcu taşımacılığı sektörünnde, dernek veya üyelerin tümünü ilgilendiren konularda idari ve kazai dava ve taraf ehliyetine sahip olmak, gerektiğinde davalar açmak, açılan davalara müdahil olmak ve gerektiğinde ilgili kurumlarda şikayetlerde bulunmak.

9. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkullerine tasarruf eder, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhinde her türlü aynı ve şahsi hakları iktisap tesis terkin ve fek eder. Taşınır ve taşınmazlar kiralar veya kiraya verebilir. Derneğin amaçlarına uygun surette kurulmuş ticaret şirketlerine ortak olabilir.

10. Dernek, ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik, politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Uluslararası sektörel entegrasyonu, özellikle AB’ye sektörel entegrasyonu sağlamak ve bölgesel, yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirmek  amacıyla çalışmalar yapar.

11. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sektörel dernekler ve kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir.
Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş dernek ya da federasyonlara üye olabilir.

12. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

13. Dernek üyelerinin, iştigal konuları ile ilgili, hususlarda yurt içi ve yurt dışı her platformda, her türlü resmi ve özel kurum veya kuruluşların yapacakları çalışmalara katkıda bulunur.

14. Dernek üyelerinin iştigal konularıyla ilgili olarak ortaya çıkan veya ileride çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi için ilgili merciler nezdinde başvurularda bulunmak, bu başvuruları takip etmek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

15. Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşların çalışmalarını takip etmek, bu amaçla gerekli görülen kurs seminer,konferans, fuar v.b. etkinlikleri düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, gerekli görülmesi halinde bildiri, tebliğ ve görüş sunmak.

16. Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili alanlarda mahkemelerin, her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda görüş bildirmek.

17. Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili alanlarda, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli görülmesi ve talep edilmesi halinde temsilci bulundurmak, bu kuruluşlarda sektörü ve üyelerini temsil etmek.

18. Karayolu yolcu taşımacılığı, grup arizi ve turizm taşımacılığı ve dernek üyelerinin iştiğal konuları ile ilgili, resmi ve özel kurumlardan talep edilmesi halinde hakem ve arabulucu görevi ifa eder.Bu görevi yürütmek için temsilci görevlendirir.

19. Derneğin, üyelerinin,Karayolu yolcu taşımacılığı ve turizm taşımacılığı, sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, gerekli görülen konularda, otopark dinlenme tesisi ve eğitim işletmeciliği yapmak,-

kongre, konferans, panel, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, bu maksatlar için kullanılabilecek bina ve tesisler satın almak, kiralamak veya inşa etmek.

20. Mesleki eğitim ve bilgi tazeleme faaliyetlerini organize etmek, sektöden katılımcı sağlamak.

21. Karayolu yolcu taşımacılığı ve turizm taşımacılığı, mesleki faaliyetleriyle ilgili basılı, görsel, elektronik ve benzeri eserleri hazırlatmak; bu eserlerin yayımını sağlamak. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.

22. Üniversiteler ve diğer eğitim kuruluşları ile temaslar kurarak işbirliği ve çalışmalar yaparak, karayolu yolcu taşımacılığı alt sektörlerinden olan turizm taşımacılığı, konusunun bilimsel platformda tanıtılması işlenmesi ve kalifiye eleman yetiştirilmesi geliştirilmesi yönünde işbirliği ortamı yaratmak.

23. T.C Milli Eğitim Bakanlığı, T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, yüksek okullar, meslek yüksek okulları ve meslek liselerinde ilgili mevzuata göre, yolcu taşımacılığı sektöründe çalışan şoför, operasyon elemanı orta ve üst düzey yönetici bölümleri yetiştiren bölümlerin açılmasını talep eder, destekler, teşvik eder. İşletmelerin arak ara eleman ve teknik eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarda görev alır.Bu konuda Müfredat hazırlanmasına katkı sağlamak.

24. Karayolu yolcu taşımacılığı ve turizm taşımaları ve faaliyetleri ve mevzuat ve sektörel duyurular hakkında üyelerine aylık bülten yayınlamak. Derneğin internet sitesi üzerinden güncel olarak yayınlamak.

25. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

26. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

27. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

28. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

29. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

30. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

31. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

32. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

33. Gerekli görülen yerlerde derneğin temsilciliklerini açmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Karayolu Yolcu taşımacılığı, grup, arızi ve turizm yolcu taşımacılığı sektöründe “Mesleki ve Dayanışma” sosyal alanında yurt içinde faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Karayolu yolcu taşımacılığı sektörüne ve derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, Dernek üyelerinin ve yönetim kurulunun önerisiyle ve yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.


Derneğin Asil ve Onursal üye olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a) Asil Üyeler: 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında Karayolu Yolcu Taşımacılığı, faaliyetinde bulunan tüzel kişiler; Karayolu Yolcu taşımacılığı sektöründe Uluslararası ve yurt içinde grup, arizi ve turizm taşımacılık faaliyetinde bulunan, işletmeler;
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı,şirket ortağı, genel müdür veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

  1. Karayolu Yolcu taşımacılığı sektöründe Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş işletme ve şirketlerin sahipleri, ortakları ve temsilcileri, derneğe üye olabilirler.
  2. T.C sınırları içinde kurulmuş, Ticaret Odalarına kayıtlı ve ticari faaliyetlerinde karayolu yolcu taşımacılığı olan tüzel kişilikli firma ve kuruluşların, firmayı temsil etmeye yetkili kılınmış sorumlu müdürleri, derneğe üye olabilirler.


  3. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş, seyahat acentalığı belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu yolcu taşımacılığının bulunması halinde; Seyahat acentesinin sahip ve sorumlu müdürleri derneğe üye olabilirler.
  4. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Faaliyetleri ile Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen, ODY, ÜDY Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan ve sektörde en az beş yıl görev almış, orta ve üst düzey yöneticiler derneğe üye olabilir. ODY ve ÜDY Yetki belgeli kişilerin Ticaret odasına kayıt zorunluluğu yoktur.

b) Onursal Üyeler: Karayolu yolcu taşımacılığı sektörüne ve derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için maddi ve manevi yardımlarda bulunan kişilere onursal üyelik verilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Tüzel kişi üyenin faaliyetlerinin sona ermesi veya bir başka tüzel kişi üye ile birleşmesi halinde üyeliği kendinden düşmüş sayılır. Tüzel kişi üyenin bir başka karayolu yolcu taşımacılığı şirketi ile birleşmesi ve yeni tüzel kişilikte firma unvanının koruyor olması halinde tüzel kişinin yeni unvanı ile üyeliği devam eder ve giriş aidatı alınmaz.

Derneğin üyesi olan ancak meslekten veya üye olma hakkı veren kurumdan ayrılmak nedeni ile dernek üyeliği düşen tüzel kişi veya kişilerin en fazla bir yıllık süre içinde yeniden üyelik hakkı kazanmaları ve derneğe üye olmak için başvurmaları halinde, üyenin yeniden üyelik hakkını kazanması yönetim kurulu kararına bağlıdır. Üyelik kararının kabulu halinde O yıl için belirlenmiş “Giriş Aidatı”nın yarısını ödeyerek derneğe üye olabilir

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ilk altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, disiplin kurulu raporu
doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.


Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1. Genel Kurul,

2. Yönetim Kurulu,

3. Denetim Kurulu,

4. Disiplin Kurulu,

5. Onur Kurulu.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Yönetim Kurulu ve dernek organları seçiminde, aday listelerinin birden fazla olması halinde Oylama gizli oylama şeklinde yapılır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi,

1. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

2. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

4. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

5. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

6. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

7. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

8. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9. Derneğin vakıf kurması,

10. Derneğin fesih edilmesi,

11. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu, “11” onbir asil ve” 7 yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, iki başkan yardımcısı, sekreter ve sayman üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu,”3üç asıl ve”3üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulu

Madde -12 Disiplin Kurulu “3üç asil ve “3üç yedek üyeden oluşur.

Derneğin tüzüğünü, TC’nin ilgili yasalarını, amir hükümlerini çiğneyen, etik araştırma kurallarına, şeffaflık ve hesap verilebilirlik taahhüdüne, sektörün itibarını, mesleğin onurunu zedeleyecek aykırı davranışlarda veya beyanlarda bulunan, yönetim organlarınca verilen kararlara uymayan, kendisine verilen görevleri icra etmekten sürekli kaçınan, üye olma şartlarını kaybetmiş olan üyeler, dernek üyeleri veya dernek ile üyeler arasında, ya da derneğe başvuruda bulunan üçüncü şahıslar ile çıkabilecek çekişmeleri gidermek ve disiplin yönetmeliğinde tanımlanan cezai uygulamaları yürütmek üzere oluşan- bir kuruldur. Yönetim Kurulunun talebi üzerine toplanır.

Dernek Yönetim Kuruluna Dernek tüzüğüne ilgili kanunlara ve yönetmeliklere, mesleki ahlak ve çalışma prensiplerine aykırı hareketlerden dolayı yapılan şikâyet dosyaları hakkında inceleme yapar ve sonuçları bir karar halinde Yönetim Kuruluna iletir. Tüzük gereğince uyarı,kınama, dernek faaliyetlerinden men ve üyelikten çıkarılma, cezaları verilmesini Yönetim Kuruluna teklif eder.

Disiplin kurulunun görevleri

Karayolu Yolcu taşımacılığı sektörü,Turizm Taşımacılığı işletmeciliği vakar ve haysiyetine uymayan hareketler ve haksız rekabette bulunanlar, Meslek Ahlak Kuralları ve Meslek İlkelerine Dernek Tüzüğüne 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ve ilgilimevzuata, uymayan aykırı davranan dernek üyeleri hakkında Yönetim Kurulu’nun istemi ile soruşturma yapmak, ve görüş ve önerilerini rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

Disiplin kurulu;

  1. Uyarı
  2. İhtar
  3. Kınama
  4. Dernek faaliyetlerinden men,

5. Üyelikten İhraç
hakkında görüş oluşturabilir karar alabilir,

Soruşturma sonucunda verecekleri kararların uygulanması teklifi ile Yönetim Kuruluna görüş bildirir.Alınan kararları,Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak “240,00 TL”, Yıllık olarak ta “240,00 TL” aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu
deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe
giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık
aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile
bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları
dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı
alınmak suretiyle saklanır.

4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler
açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,
bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve
iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile
kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların
kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu
değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço
esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt
şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği
yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


Bildirim Yükümlülüğü

Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 18-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 21-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 22-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Turizm Taşımacıları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 23-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :

 

Sıra No

T.C Kimlik No

Adı Soyadı

Görev Ünvanı

1

25631526088

Ahmet Sümer YIĞCI

Yönetim Kurulu Başkanı

2

12325049848

Ömer Mümtaz ER

Başkan Yardımcısı

3

47341719826

Mehmet ÖKSÜZ

Başkan Yardımcısı

4

55969048938

Nusret ERTÜRK

Genel Sekreter

5

36049035796

Emre AK

Sayman

6

14825172910

Taşkın ARIK

Asil Üye

7

53341471626

Serkan TEMİZSOY

Asil Üye

8

28091462552

Osman Nuri ULUSOY

Asil Üye

9

64297243984

Fatih ÇOLAK

Asil Üye

10

25226025880

Murat YEŞİLYURT

Asil Üye

11

63430231956

Şenol ŞAHİNOĞLU

Asil Üye

 

· Bu tüzük 17 Sayfa; 23 (Yirmiüç) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 26 Mart 2018 15:56