Anasayfa Haberler KARAYOLU TAŞIMA YONETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Eski Yeni maddeler. Karşılaştırmalı
KARAYOLU TAŞIMA YONETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Eski Yeni maddeler. Karşılaştırmalı e-Posta
Nusret Ertürk tarafından yazıldı.   

KARAYOLU TAŞIMA YONETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Eski Yeni maddeler. Karşılaştırmalı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
ESKİ VE YENİ HALI

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları
MADDE 14 – (1) A türü yetki belgeleri için başvuranlardan:
a)…
(4) D türü yetki belgeleri için başvuranlardan: b) D2 yetki belgesi için başvuranların en az, otobüs cinsi özmal taşıtlarla toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Ancak, sadece engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere D2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 adet otobüs dışında asgari kapasite şartı aranmaz ve bunlardan yalnızca 1 adet taşıtı bulunanlar için yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.Yapılan Değişiklik:
Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları MADDE 14 –
(1) A türü yetki belgeleri için başvuranlardan:  
a)…         “e) Kamu Kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi ücreti A1 yetki belgesi için belirlenmiş güncel ücretin 12 katı olarak uygulanır.”
(4) D türü yetki belgeleri için başvuranlardan: b) D2 yetki belgesi için başvuranların en az, otobüs cinsi özmal taşıtlarla toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Ancak, sadece engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere D2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 adet otobüs dışında asgari kapasite şartı aranmaz ve bunlardan yalnızca 1 adet taşıtı bulunanlar için yetki belgesi ücretlerinde %95 indirim uygulanır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak ve yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek veya asgari kapasite hesabında değerlendirilecek taşıtların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre;

a) A türü yetki belgesi ile ilgili olarak:
1) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine 8 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir.
4) (Ek:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alacakların, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek taşıtlarının (Değişik ibare:RG-15/11/201930949) 1.900 cm3 silindir hacminden az ve asgari kapasiteyi sağlayacak otomobillerin ilk başvuru ve faaliyet süresince 4 yaşından büyük olmaması zorunludur. 
(2) Taşıtlarla ilgili diğer hususlar: m) (Ek:RG-15/11/2019-30949) B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otomobil cinsi taşıtlara ilişkin;
1) Özmal olarak tescilli olması,
2) 1.900 cm3 silindir hacminden büyük olması,
3) 6 yaşından büyük olmaması,
4) Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının yarısından fazla olmaması,
5) Kaydedilecek taşıt sayısının 10 adedi geçmemesi,şarttır. Ayrıca, bu taşıtlar asgari kapasite hesabı ve kiralık taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmayacağı gibi uluslararası faaliyetlerde kullanılamaz.
(3) Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı olan taşıtlardan;
a) Birinci (Ek ibare:RG-15/11/2019-30949) ve ikinci fıkrada belirlenmiş taşıt yaşlarını aşan taşıtlar,
b) 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurtiçindeki taşıtlar, c) Geçerli muayene süresi yurtdışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan taşıtlar,
ç) Yolcu taşımacılığında kullanılan ve yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi biri bulunmayan taşıtlar,
d) Taşıt kartı süresi dolan taşıtlar,
e) Geçici ihraç kapsamında yurtdışı edilen taşıtlar,
f) Tescil bilgilerinden sahiplik bilgisi, plaka bilgisi, şasi numarası veya taşıt cinsi bilgilerinden tamamı veya herhangi birisi değişen taşıtlar,
g) Kullanım amacı ticari olması gereken taşıtlardan, hususi olarak değiştirilen taşıtlar,
ğ) Sözleşmeli olarak kayıtlı bulunan taşıtlardan, sözleşme süresi biten veya taşıt sahibi vefat edenlere ait taşıtlar,
h) 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince faaliyeti durdurulan yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlar,
ı) (Ek:RG-15/11/2019-30949) Takograf takma zorunluluğu olduğu halde takografsız olarak il/yurt dışına çıkan ve tespit tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde takograf taktırmayan taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşülür. (Mülga ibare:RG25/5/2018-30431) (…)

 

Yapılan Değişiklik;
Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartla
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak ve yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek veya asgari kapasite hesabında değerlendirilecek taşıtların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre; a) A türü yetki belgesi ile ilgili olarak: 1) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kamu kurumları için düzenleneceklerde 8 diğerlerinde 6 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir. 4) Kamu Kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alacakların, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek taşıtlarının imalat tarihinden sonra tadilat görmemiş olması, 2.900 cm3 silindir hacminden az ve asgari kapasiteyi sağlayacak otomobillerin ilk başvuru ve faaliyet süresince 3 yaşından büyük olmaması zorunludur.

(2) Taşıtlarla ilgili diğer hususlar: m) B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otomobil cinsi taşıtlara ilişkin; 2) 2.900 cm3 silindir hacminden büyük olması, 3) İlk müracaatta 1 yaşından, faaliyeti boyunca da 3 yaşından büyük olmaması

6) Kaydedilecek taşıtların imalat tarihinden sonra tadilat görmemiş olması, şarttır. Ayrıca, bu taşıtlar asgari kapasite hesabı ve kiralık taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmayacağı gibi uluslararası faaliyetlerde kullanılamaz. (3) Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı olan taşıtlardan;  
f)Tescile ilişkin sahiplik, plaka, şasi numarası ve taşıt cinsi bilgilerinden herhangi birisi değişenler ile usulsüz tadilat görmüş veya bu Yönetmelik kapsamında tadilatı kabul edilmeyen taşıtlar,
Bu fıkranın (b), (c), (ç), (g), (h) ve (ı) bentlerine istinaden düşülen taşıtlar, düşülmesini gerektiren eksikliğin giderilmesi ve (f) bendinde belirtilen hususların değişmediğinin anlaşılması halinde, eksikliğin giderildiği tarihi takip eden günden itibaren yetki belgesi eki taşıt belgesine herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ücretsiz olarak yeniden eklenerek taşıt kartı düzenlenir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması
MADDE 25  – (1) … (6) (Ek:RG-15/11/2019-30949)  Yetki belgesi sahipleri, 6361 sayılı Kanun kapsamında doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları bir finansal kiralama sözleşmesiyle edindikleri taşıtları, birinci fıkrada belirlenmiş olan oranlardan bağımsız olarak ve özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere, yetki belgesi eki taşıt belgelerine sözleşmeli olarak kaydettirebilirler.

Yapılan Değişiklik
Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması
MADDE 25  –
(1) …
(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen K2 yetki belgesi sahipleri için tanınmış hak saklı kalmak üzere, sözleşmeli taşıt kullanım imkanı verilmiş diğer Yetki belgesi sahipleri, 6361 sayılı Kanun kapsamında doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları bir finansal kiralama sözleşmesiyle edindikleri taşıtları, birinci fıkrada belirlenmiş olan oranlardan bağımsız olarak ve özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere, yetki belgesi eki taşıt belgelerine sözleşmeli olarak kaydettirebilirler.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
MADDE 34 – (1) … (2) Birinci fıkranın (a) (Ek ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) (b), (c), (ç) ve/veya (e)  bendine aykırı hareket eden şoförlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Yapılan Değişiklik
(2) Birinci fıkranın; a) (a) bendine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde,  b) (b), (c), (ç) ve/veya (e) bendine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Yolcu taşımalarında bagaj MADDE 38 –
(1)…
6) Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer ve servisler düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

Yapılan Değişiklik
6) Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri
MADDE 40 – (1)… (6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. (Mülga cümle:RG 15/11/2019-30949) (…)

Yapılan Değişiklik
(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri
MADDE 43 –
(3) (Değişik:RG-15/11/2019-30949) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma senedi ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak gönderilmesi halinde bu kap tek bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir.

Yapılan Değişiklikler;
(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma senedi ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak gönderilmesi halinde bu kap tek bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taşıma hatları ile ücret ve zaman tarifelerinin düzenlenme esasları

MADDE 58 –
(1) (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) Tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahiplerinin, hat, hatta bağlı güzergah, zaman ve ücret tarifeleri, aşağıdaki usullere göre düzenlenir. Buna göre; a) Taşıma hattı ve hattaki güzergah tespitinde:
1) Yetki belgesi sahiplerinin; faaliyette bulunmak istedikleri taşıma hattı ve güzergahındaki, kalkış, ara durak ve varış noktalarının, T1 veya T2 yetki belgeli yolcu terminallerinden yapılması esastır.
2) Yetki belgesi sahiplerinin; merkezi adres, şube veya acentelerinin bulunduğu, seferlerin kalkış, ara durak ve varış noktalarında en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları gerekmektedir.
3) T1 veya T2 yetki belgesi bulunmayan noktalar ile yolcu terminallerinde yer bulunmaması veya terminal işletmecileri tarafından yer tahsis edilmemesi/edilememesi hallerinde, ilgili mahalli makamlarca yolcuların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki şartları haiz bir yer tahsis edilmiş veya belirlenmiş olması ve bu yerlerle ilgili mahalli makamlarca düzenlenen resmi belgenin yetki belgesi sahibi tarafından Bakanlığa sunulması gerekmektedir.
4) (3) numaralı alt bentte belirtilen hususlara göre, terminalde yer olmaması veya mahalli makamlarca uygun bir yer tahsis edilmemesi/edilememesi halinde, aynı alt bentteki hususlar sağlanıncaya kadar, ilgili ilin mülki idare amirinin vereceği yer izni ve bu izne ilişkin Bakanlığın onayı ile bu yer, kalkış/ara durak/varış yeri olarak değerlendirilir.
5) D4 yetki belgeleri hariç, iliçi iki nokta arası için taşıma hattı düzenlenmez.
b) Ücret ve zaman tarifelerinin düzenlenmesi için;
1) Yetki belgesi sahibinin,
(a) bendinde belirtilen esaslara göre hat ve güzergah almış olması,
2) Düzenlenmiş hat/hatlarda belirtilen noktalara göre, ücret ve zaman tarifelerinin, 56 ncı ve 57 nci maddelere göre hazırlanması,gerekmektedir.

Yapılan Değişiklikler;
6) Tarifeli olarak A1 yetki belgesi olanlara, taşıma hattı/güzergahında aynı il sınırları içerisinde kalkış/varış yeri hariç şube veya acenteye kayıt izni verilmez.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uyarma MADDE 69 – (8) (Ek:RG-15/11/2019-30949) 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüklerle ilgili olarak
U-ETDS’ye;
a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,
b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma,yetki belgesi sahibine verilir. Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir.

Yapılan Değişiklik;
c) Taşıtta görevli personel bilgisinin hiç bildirilmemesi veya eksik/yanlış bildirilmesi halinde, her sefer için 10 uyarma,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik:RG-25/5/2018-30431)   (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 40 ıncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) 2/1/2019 tarihine kadar,
b) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendiyle belirlenen kamera ve kayıt cihazı, 38 inci maddenin birinci fıkrasında belirlenen bagaj bilgilerinin elektronik olarak eşleştirilmesi, 40 ıncı maddesinin altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddeninaltıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 31/12/2019 tarihine kadar.
c) (Ek:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) 40 ıncı maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları ile belirlenen ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğu 31/12/2020 tarihine kadar, uygulanmaz.
(2) (Ek:RG-15/11/2019-30949) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, 54 üncü maddesinin birinci ve 58 inci maddesinin birinci fıkraları, D4 yetki belgesi düzenlenen/düzenlenecekler için 31/12/2022 tarihine kadar uygulanmaz.
(3) (Ek:RG-15/11/2019-30949) Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin yedinci fıkrası; bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen yetki belgeleri için, yetki belgelerinin ilk yenilendiği tarihten sonraki yetki belgesi yenileme işlemi sırasında uygulanır.

Yapılan Değişiklik:
Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik:RG-25/5/2018-30431)  
(1) Bu Yönetmeliğin; 
b) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendiyle belirlenen kamera ve kayıt cihazı, 38 inci maddenin birinci fıkrasında belirlenen bagaj bilgilerinin elektronik olarak eşleştirilmesi, 40 ıncı maddesinin altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 31/12/2019 tarihine kadar,
ç) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi, 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile 40 ıncı maddesinin on üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2024 tarihine kadar,
d) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası, 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2021 tarihine kadar,
e) 40 ıncı maddesinin otuz birinci fıkrasında belirtilen hükümlere, uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2024 tarihine kadar,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEÇİCİ MADDE 3 –
(4) (Ek:RG-15/11/2019-30949) Daha önce tarifeli olarak A1 yetki belgesi düzenlenmiş olup bunlardan iptal edilen ve/veya halen tarifesiz olarak faaliyet gösteren firmalar, 31/12/2019 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde, 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki şart aranmaksızın tarifeli A1 yetki belgesi düzenlenir.

Yapılan Değişiklik;
(4) (Ek:RG-15/11/2019-30949) Daha önce tarifeli olarak A1 yetki belgesi düzenlenmiş olanlardan; yetki belgesi iptal edilen veya aynı durumda olup yetki belgesi iptal edilmemiş olan ancak tarifeli yetki belgesi tarifesiz yetki belgesiyle değiştirilenlere, 31/12/2019 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde, 1/1/2024 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki şart aranmaksızın tarifeli A1 yetki belgesi düzenlenir.
(6) 1/1/2024 tarihine kadar olmak üzere, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) bendinin; a) (4) numaralı alt bendi “Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının 1/4’ünden fazla olmaması” şeklinde,
b) (5) numaralı alt bendi “Kaydedilecek taşıt sayısının 5 adedi geçmemesi” şeklinde, uygulanır. (7) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (m) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan 2.900 cm3 motor hacminden az olmama şartı, 1/1/2024 tarihine kadar olmak üzere 2.550 cm3 motor hacminden az olmama şeklinde uygulanır.
(8) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan taşıt yaş şartı, kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların mevcut yetki belgesi eki taşıt belgesinde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı bulunan taşıtlar için 8 olarak uygulanır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sözleşme fazlası olan taşıtlara ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 5 –  (2) (Ek:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı taşıtlarını 30/6/2021 tarihine kadar 24 üncü maddeye uygun hale getirmeleri şarttır. Yetki belgesi sahiplerinden bu yükümlülüklerini (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) 31/12/2021 tarihine kadar yerine getirmeyenlerin taşıtları Bakanlıkça taşıt belgesinden resen düşülür. (Ek cümle:RG-15/11/2019-30949) Ancak, Yönetmelikte taşıtlara ilişkin diğer şartların sağlanması kaydıyla, (Değişik ibare:RG-23/11/2019-30957) 31/12/2021 tarihine kadar bu durumdaki A1 yetki belgesi sahibi firmaların yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtlar için:
a) Taşıt sayısı 20 olarak uygulanır.
b) Motor silindir hacmine bakılmaz. c) Taşıt kartı süresi bitiş tarihi (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) 31/12/2021 olacak şekilde düzenlenir.

Yapılan Değişiklik;
(2) Geçici 3 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında A1 yetki belgesi alanlar ile 1/1/2019 tarihinden önce kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların, yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilecek taşıtlarıyla ilgili olarak, 1/1/2024 tarihine kadar uygulanmak üzere, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin;
a) (1) numaralı alt bendindeki hükümler saklı kalmak üzere, taşıt kartı bitiş süresi en fazla 1/1/2024 olarak düzenlenir.
b) (2) numaralı alt bendinde belirlenen 10 adet otomobil şartı 20 adet olarak uygulanır.
c) (4) numaralı alt bendinde belirlenen motor silindir hacmi şartına bakılmaz.

(3) Kamu Kurumu/kuruluşlarına hizmet vermek üzere düzenlenmiş olanlar hariç tarifesiz olarak taşımacılık yapmak üzere A1 yetki belgesi sahiplerinin, 15/11/2019 tarihinden sonra ve bu fıkranın yayımı tarihinden önce tescil edilmiş olan 1.900 cm3 ve üzeri motor gücüne sahip otomobilleri bu Yönetmelikle belirlenmiş muafiyetler, sınırlamalar ve kısıtlamalar göz önünde bulundurularak 1/2/2020 tarihine kadar yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takograf uygulamasına ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) 
(1)    40 ıncı maddenin otuz birinci fıkrası 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmaz.

Yapılan Değişiklikler:
Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri
MADDE 40 – (31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren (Mülga ibare:RG-15/11/2019-30949) (…) aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi (Değişik ibare:RG-15/11/201930949) takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÜCRET TABLOSU
BELGE TANIMI AÇIKLAMASI           SİMGESİ   ESKİ ÜCRET    YENİ ÜCRET
Yurtiçi tarifesiz yapacaklara verilir.              A1              10.000
Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir.  B1              60.000              250.000
Ticari ve tarifesiz yapacaklara verilir.           B2              25.000               180.000
Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir.  D1              30.000              200.000
Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir D2              15.000             165.000